Πως χρησιμοποιούμε το Syntaksi Pro 2.Χ

Σημείωση: Παρά την εξέλιξη των εκδόσεων, η λογική χρήσης στη σειρά 2.Χ παραμένει πρακτικά η ίδια μέχρι και την τελευταία έκδοση 2.4.

 

Το βασικό στοιχείο στο εργαλείο αυτό είναι ότι μπορείτε να εισάγετε μικτή εργασιακή εμπειρία. Δηλαδή στοιχεία εργαζόμενου που έχει διαχρονικά και μισθωτή εργασία και ελεύθερο επάγγελμα.

Ένα άτομο είναι πιθανό να έχει μικτή δραστηριότητα σε όλα τα έτη εργασίας του. Είτε μισθωτός, είτε ελεύθερος επαγγελματίας είτε και τα δύο ταυτόχρονα.

Σε κάθε σειρά πεδίων μπορείτε να προσθέσετε πλήρη μισθωτά ένσημα ΙΚΑ ή Δημοσίου αλλά και μήνες απασχόλησης σαν ελ. επαγγελματίας στον ΟΑΕΕ.

(Οι οδηγίες παρακάτω αποτελούν μια πρώτη παρουσίαση στις βασικές αρχές λειτουργίας του συστήματος. Θα δημιουργηθεί αναλυτική σελίδα με κάθε λεπτομέρεια σύντομα)

 

Γενικός κανόνας υπολογισμού

 

Η σειρά εισαγωγής των στοιχείων ακολουθεί την αρίθμηση των παραθύρων στο πάνω μέρος της οθόνης

 

 

1. Γενικά στοιχεία

Το πρώτο μέρος αποτελείται από δύο τομείς:

Α. Βασικά προσωπικά στοιχεία που αφορούν την ηλικία, τον τελευταίο φορέα ασφάλισης, τα έτη παραμονής στην Ελλάδα, τυχόν παιδιά για έλεγχο ένταξης σε ειδικές διατάξεις (μητέρα με ανήλικο τέκνο π.χ.).

 

Β. Στοιχεία που αφορούν τη δημιουργία ενός μελλοντικού σεναρίου. Δηλαδή συνταξιοδότησης σε μια μεταγενέστερη ηλικία.

2. Βασική προϋπηρεσία

Εδώ συμπληρώνουμε στις σχετικές στήλες τι αφορά τον ασφαλισμένο για κάθε μια από τις αναφερόμενες χρονιές. Εάν κάποιο πεδίο/έτος δεν έχει δεδομένα το αφήνουμε κενό.

 

Ανάλογα με την περίοδο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σχετικά με τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να εισάγουμε. Για μισθωτούς, πρέπει να εισάγουμε, εκτός από τα ετήσια ημερομίσθια, και τις συνολικές ετήσιες μικτές αμοιβές επί των οποίων καταβάλλονται εισφορές για σύνταξη. Ο γενικός κανόνας είναι ότι επί των συνολικών ετήσιων αποδοχών καταβάλλεται το 20% αυτών για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

 

 

Διαφοροποίηση υπάρχει για τις περιπτώσεις Ελ. επαγγελματιών καθώς - ανάλογα με την περίοδο - πρέπει να συμπληρωθούν, εκτός από τους μήνες ασφάλισης

  • 2002-2016 : συνολικές καταβολές για τον κλάδο κύριας σύνταξης
  • 2017-2019: ετήσια καθαρά κέρδη
  • 2020 - : ασφαλιστική κατηγορία (με βάση τις καταβολές για την κύρια σύνταξη) 

 

 

Στο τέλος της ενότητας μπορούμε να καταχωρήσουμε αντίστοιχα την προϋπηρεσία που πιθανολογούμε ότι θα έχει ο ασφαλισμένος για τα επόμενα έτη, μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης που δηλώσαμε στην καρτέλα 1.

 

 

3. Προσαυξήσεις

Μπορούμε εδώ να εισάγουμε διάφορες μορφές ενσήμων που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα

  • Παράλληλη ασφάλιση μισθωτού / τυχόν επιπλέον ασφ. ασφαλιστικές εισφορές / Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα έως 31/12/2016
  • Πλασματικά έτη εργασίας τα οποία δεν εξαγοράστηκαν
  • Πλασματικά έτη εργασίας τα οποία εξαγοράστηκαν

Αντίστοιχα στοιχεία εισάγουμε - αν χρειαστεί - και για το μελλοντικό μας σενάριο. 

 

4. Έλεγχοι

Το σύστημα αφήνει απόλυτη ελευθερία στο χρήστη να εισάγει όποια στοιχεία θεωρεί σωστά για την απεικόνιση των εργασιακών δεδομένων. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να γίνονται κάποιες επισημάνσεις καθώς είναι πιθανή η παράλειψη μιας τιμής ή μια λανθασμένη εισαγωγή.

Στο άνω μέρος φαίνεται μια γενική εικόνα των παρατηρήσεων και στο κάτω μέρος ο εντοπισμός του προβλήματος ανά έτος.

 

 

5. Αποτελέσματα

Η αποτύπωση όλων των αποτελεσμάτων και υπολογισμών από τις προηγούμενες καρτέλες εισαγωγής. Γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των δεδομένων που έχουν καταγραφεί και των υποθετικών-εκτιμώμενων στη μελλοντική ηλικία.

Επίσης αναγράφονται και βασικοί έλεγχοι για κρίσιμες ημερομηνίες σχετικές με μεταβατικές διατάξεις συνταξιοδότησης.

 

 

6. Σημερινή εκτίμηση

Μια εναλλακτική εικόνα αποτελεσμάτων, κυρίως για λόγους εκτύπωσης, που συνδυάζει όλα τα βασικά στοιχεία που μπορούμε να βρούμε σε μια συνταξιοδοτική απόφαση του ΕΦΚΑ.

 

 

7. Συγκριτικά

Αντίστοιχη εικόνα αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει και τα δεδομένα του μελλοντικού σεναρίου.

 

 

Αποθήκευση τοπικά και εισαγωγή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τοπικά στον υπολογιστή σας τα δεδομένα που έχετε εισάγει για μελλοντική χρήση. Πατώντας τη σχετική επιλογή το σύστημα θα εξάγει ένα αρχείο τύπου Json το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε με όποιο όνομα σας είναι χρήσιμο.

Διάφορα τέτοια αρχεία μπορείτε να εισάγετε από την επιλογή ''Εισαγωγή Μελέτης''

 

 

Σημαντικές παρατηρήσεις

1.Το σύστημα αυτό αποτυπώνει με μαθηματικούς τύπους τον τρόπο υπολογισμού της Εθνικής και Ανταποδοτικής σύνταξης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχει επίσημη κρατική πληροφόρηση ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν στοιχείο έναντι οποιασδήποτε διαφωνίας σας με τον ασφαλιστικό σας φορέα.

2.Ο χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την ορθότητα και εγκυρότητα των στοιχείων που εισάγει. Με βάση αυτά εξάγονται και τα σχετικά αποτελέσματα. Δεν απευθύνεται εξ ορισμού σε ιδιώτες αλλά κυρίως σε επαγγελματίες του κλάδου που είναι πιο εξοικειωμένοι με τις απαραίτητες έννοιες και κατανοούν καλύτερα τη χρησιμότητα κάθε μεταβλητής.

3.Το σύστημα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και τυχόν αναβαθμίσεις στο μέλλον μπορεί να προκαλέσουν ασυμβατότητα μεταξύ των αποθηκευμένων-παλιότερων μελετών σας. Για ασφαλέστερη αποθήκευση προτείνεται η εκτύπωση.

4. Κανένα στοιχείο - προσωπικό ή αριθμητικό- δεν αποθηκεύεται ούτε κοινοποιείται ποτέ και για κανένα λόγο. Η εισαγωγή και επεξεργασία των στοιχείων γίνεται στην πλευρά του χρήστη (client side) και όχι σε κάποιον server. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη παραβίασης κανονισμού GDPR καθώς δεν υπάρχει καμιά πρόσβαση σε κανένα δεδομένο.

5. Προσοχή στις ανανεώσεις των παραθύρων του browser καθώς με οποιαδήποτε ανανέωση της σελίδας τα στοιχεία θα χαθούν χωρίς δυνατότητα επανάκτησης.